Algemeen

1. De maatschap DR Advocaten, hierna te noemen: ‘DR Advocaten’ is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. DR Advocaten is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 80100384.

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten (in de meest ruime zin) die worden aanvaard door of namens DR Advocaten dan wel bestuurders van de praktijkvennootschappen en/of degenen die voor of bij DR Advocaten werkzaam zijn (geweest) en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.

Opdracht

3. Alle in artikel 2 van deze algemene voorwaarden bedoelde opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DR Advocaten en ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien in verband met een aan DR Advocaten verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, zal DR Advocaten, waar mogelijk, vooraf overleggen met opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere aansprakelijkheid van DR Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever machtigt DR Advocaten hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

6. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht door DR Advocaten.

7. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

Facturatie en betaling

8. De afspraken over facturatie en betaling zijn in de opdrachtbevestiging opgenomen. In aanvulling daarop geldt het navolgende.

9. DR Advocaten is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend.

10. Facturering door DR Advocaten gebeurt twee keer per maand, tenzij anders overeengekomen.  

11. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald zonder opschorting of verrekening. In geval van bezwaar tegen de hoogte van de declaratie, dient dat bezwaar binnen diezelfde termijn aan DR Advocaten kenbaar te worden gemaakt, onder verval van een mogelijkheid daartoe.

12. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van de declaratie is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft DR Advocaten het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum, alsmede kosten van invordering. Daarnaast is DR Advocaten alsdan gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. DR Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die dientengevolge ontstaat.

13. Alleen betaling door overmaking op een van ten name van DR Advocaten gestelde bankrekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

14. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van DR Advocaten, de advocaten en/of alle personen die op grond van een rechtsverhouding met DR Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is deze aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DR Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende verzekeringspolis.

15. Indien, om welke reden dan ook, aan opdrachtgever geen uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van alle in artikel 14 genoemde personen beperkt tot het door DR Advocaten aan opdrachtgever gefactureerde bedrag in de desbetreffende kwestie met een maximum van € 15.000,-.

16. De (rechts)personen die de opdracht uitvoeren zijn of worden nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk en handelen bij de uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van DR Advocaten.

17. DR Advocaten en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met DR Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, mogen zich tegenover de opdrachtgever beroepen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, ook als zij aansprakelijk worden gesteld/gehouden op een niet contractuele grondslag, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad. De opdrachtgever doet afstand van alle vorderingsrechten jegens individuele advocaten en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met DR Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, en doet afstand van zijn of haar recht om vorenbedoelde individuele beroepsbeoefenaren zelf aansprakelijk te stellen en te houden.

18. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van DR Advocaten voor die schade.

19. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van DR Advocaten,  vrijwaart opdrachtgever DR Advocaten tegen alle vorderingen die een derde op enig tijdstip op DR Advocaten mocht hebben in verband met de opdracht verstrekt aan DR Advocaten door opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die DR Advocaten lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.

20. DR Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, zoals onder meer het gebruik of het niet deugdelijk functioneren van (elektronische) apparatuur of software, de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan, virussen, onderschepping of inmenging van buitenaf.

Klachten en geschillen

21. DR Advocaten hanteert een interne kantoorklachtenregeling. Deze regeling is gepubliceerd op www.dradvocaten.nl.

22. Alle geschillen, die na het doorlopen van de interne kantoorklachtenregeling blijven bestaan, zullen worden beslecht door de rechtbank Overijssel lo

Overig

23. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en DR Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24. DR Advocaten is op grond van geldende wetgeving (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht om de identiteit van opdrachtgever en zijn uiteindelijke belanghebbende vast te stellen en ongebruikelijke transacties te melden. Opdrachtgever dient alle daarvoor benodigde informatie aan DR Advocaten ter beschikking te stellen. DR Advocaten is bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde informatie is ontvangen.

25. DR Advocaten maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden.