Het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen wordt het verbintenissenrecht genoemd. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd.

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling. Het verbintenissenrecht is opgenomen in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De in de wet opgenomen bepalingen omtrent Koop en Huur zijn bijzondere bepalingen en gaan voor de algemene regels uit het verbintenissenrecht.

Binnen het verbintenissenrecht kan het gaan om een verbintenis uit de wet, waaronder:

(a) een onrechtmatige daad

(b) een verbintenis uit overeenkomst, waaronder een koopovereenkomst, huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst of

(c) een natuurlijke verbintenis, waaronder de vordering uit hoofde van een weddenschap of een dringende morele verplichting.